با یک ترفند کوچک ظرف چند ثانیه بفهمید که باتری قلمی پر است یا خالی.