بسیاری مواقع فونتی را در وب سایت با تصویری دیده ایم که نام آن را نمی‌دانستیم اما به داشتن آن فونت نیاز داشتیم . به شما نحوه پیدا کردن آن را یاد خواهیم داد.