آیا چیزی از جریان های شکافنده دریا شنیده اید؟ آیا می دانید علت غرق شدن شناگرهای ماهر در دریا چیست؟ راز شنا کردن در دریا چیست؟