گیاهان می توانند نقش بسیار خوبی در تصفیه هوای خانه و محل کار داشته باشند. با استفاده از تحقیقات انجام شده ما 3 گیاه را برای تصفیه هوا معرفی می کنیم.