به جرات می توان گفت استفاده از وب سایت های آموزشی تایپ بهترین روش آموزش تایپ ده انگشتی هستند. از میان آنها، وی تایپ بهترین امکانات را در اختیار کاربران قرار می دهد.